Protecció de dades

Per accedir i utilitzar la web i la seu electrònica de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, les persones usuàries han de subministrar les dades personals adequades, pertinents i limitades que siguin necessàries per a la gestió del tràmit sol·licitat.

L’Ajuntament, com a responsable del tractament, aplica les mesures tècniques i organitzatives per a garantir un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques, en allò relatiu a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea – DOUE del 4-5-2016-, en endavant RGPD) i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD).

L’Ajuntament tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el RGPD i la LOPDGDD.

Tant l’Ajuntament, com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos a la més estricta confidencialitat.

L’Ajuntament aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Registre d’Activitats de Tractament:

Amb l’objectiu de donar compliment al RGDP i a la LOPDGDD, l’Ajuntament del Prat de Llobregat està obligat a fer públic el Registre d’Activitats de Tractament amb la informació indicada en els articles 30 RGPD i 31 LOPDGDD.

Informació ampliada sobre protecció de dades:
Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

Ajuntament del Prat de Llobregat
Pl. de la Vila, 1
08820 El Prat de Llobregat
Telèfon: 933 790 050
Adreça electrònica: protecciodades@elprat.cat

Qui és el delegat/ada de protecció de dades (DPD)?

És la persona encarregada de vetllar perquè l’Ajuntament compleixi correctament la normativa de protecció de dades.

Hi podeu contactar mitjançant escrit adreçat a

Delegat/ada de protecció de dades (DPD) de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
Per correu electrònic a: dpd@elprat.cat

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

L’Ajuntament tracta les dades personals amb les finalitats d’atenció, gestió, control i resolució de consultes, sol·licitud de tràmits, serveis o resolució d’expedients administratius, així com de les actuacions i/o comunicacions que se’n deriven, en exercici de les diverses competències municipals i d’acord amb les bases jurídiques que legitimen el seu tractament.

Procedència de les dades personals?

Les dades personals que tracta l’Ajuntament les han proporcionat directament les persones interessades o els seus representants legals o d’altres administracions públiques, d’acord amb les previsions legals.

Quant de temps conservarem les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre la persona interessada no ens sol·liciti la supressió i durant el temps necessari per poder complir les finalitats per a les quals s’han obtingut, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament. Es podran conservar durant períodes més llargs sempre que es tractin amb finalitats d’arxiu en interès públic, d’investigació científica o històrica o finalitats estadístiques.

Categories de dades objecte de tractament

Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, categories especials de dades, i altres dades que ens puguin aportar, en funció del tràmit administratiu, actuació o servei municipal per als quals s’hagin lliurat i/o obtingut.

Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, correus electrònics, enregistrament de trucades o imatges, com l’accessible a través de la web de l’Ajuntament, està regulada per la informació continguda en la pestanya LEGISLACIÓ.

Base jurídica del tractament?

La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD, i podrà fonamentar-se en el consentiment exprés i inequívoc donat per la persona usuària (art. 6.1.a), l’execució d’un contracte (art. 6.1.b), el compliment d’una obligació legal (art. 6.1.c), la protecció d’interessos vitals de la persona interessada o d’una altra persona física (art. 6.1.d) i en compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (art. 6.1.e).

A més dels supòsits anteriors, les competències i funcions de l’Ajuntament, amb caràcter general, són les següents:

Transparència i accés a la informació: Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Serveis Socials: art. 9.2.h RGPD el tractament és necessari per a finalitats de tipus social o per a la gestió dels sistemes i serveis d’assistència social.

Subvencions: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Padró Municipal d’Habitants: Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Registre d’entrada i sortida de documents: Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu comú de les administracions públiques de Catalunya i Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tributs: Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Policia Local: Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.

A qui es comunicaran les dades?

Les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari per complir amb les finalitats enumerades anteriorment, sempre que existeixi normativa legal que ho empari.

L’Ajuntament no té previstes, actualment, transferències a tercers països.

Quins són els drets en relació amb les dades facilitades?

Dret d’informació i d’accés: La persona interessada té dret a saber si el responsable del tractament tracta les seves dades personals i, si és així, a accedir a les mateixes i obtenir la informació següent:

 • Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.
 • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris per determinar-lo.
 • El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.
 • L’origen de les dades quan no s’han obtingut directament de la persona afectada.
 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències del tractament.
 • En cas de transferències internacionals de les dades, les garanties adequades que s’ofereixen.
 • El dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors es pot establir una taxa segons els costos administratius. Les còpies també es poden facilitar per mitjans electrònics en format d’ús comú.
 • El dret a obtenir còpia es pot restringir si perjudica els drets de tercers.

 

Dret de rectificació: La persona interessada té dret a obtenir la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes i a completar les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió (o dret a l’oblit): La persona interessada té dret a la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan:

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoqui el consentiment en el qual es basa el tractament.
 • Es manifesti oposició al tractament.
 • Les dades s’han tractat il·lícitament.
 • Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Quan s’hagin publicat les dades personals i s’hagin de suprimir, d’acord amb el que s’ha especificat anteriorment, s’han d’adoptar les mesures raonables per informar de la supressió als altres responsables que estiguin tractant les dades.

L’Ajuntament també ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris als quals hagi comunicat prèviament les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona afectada ho sol·licita, l’Ajuntament ha d’identificar els destinataris.

L’exercici del dret de supressió té les excepcions següents:

 • – L’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació.
 • – El compliment d’una obligació legal.
 • – Per raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública.
 • – L’existència de finalitats d’arxiu en interès públic, d’investigació científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • – La formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

Dret d’oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: La persona interessada té dret a oposar-se al tractament de les dades personals, quan:

 

 • El tractament es basa en l’interès públic o l’exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit per l’Ajuntament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la situació particular.
 • L’Ajuntament les haurà de deixar de tractar, tret que pugui acreditar un interès legítim que prevalgui per sobre de l’interès de la persona afectada o sigui necessari per formular, exercir o defensar reclamacions.
 • El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l’elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • El tractament té finalitats estadístiques, d’investigació o històriques i la persona afectada invoca un motiu relacionat amb la seva situació particular.

 

Dret a la limitació del tractament: dret consistent en marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament implica que, si s’ha sol·licitat la limitació les dades personals, es deixen de tractar.

Es pot sol·licitar la limitació quan:

 • Ja s’han exercit els drets de rectificació i oposició i mentre l’Ajuntament determina si escau atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, fet que determina l’esborrat de les dades, però hi ha oposició a la supressió.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però hi ha oposició a la supressió perquè es necessiten per formular, exercir o defensar reclamacions.

Mentre dura la limitació, l’Ajuntament, a més de conservar-les, només les pot tractar en els casos següents:

Amb el consentiment de la persona afectada:

 • – Per formular, exercir o defensar reclamacions.
 • – Per protegir els drets d’una altra persona física o jurídica.
 • – Per raons d’interès públic importants, de la Unió o d’un determinat Estat membre.

L’Ajuntament ha de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris als quals hagi comunicat prèviament les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona afectada ho demana, l’Ajuntament ha d’identificar els destinataris.

Dret a la portabilitat de les dades: dret a rebre les dades personals facilitades a l’Ajuntament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable de tractament, quan sigui tècnicament possible.

Per exercir els drets de protecció de dades, consultar la pestanya DOCUMENTACIÓ.

Com es poden exercir aquests drets?

Aquests drets es poden exercir en tot moment, utilitzant les sol·licituds del tràmit de la seu-e: Sol·licitud exercici dels drets de protecció de dades, o personalment a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), pl. de la Vila 1.

Quan es pot exercir el dret de reclamació davant l’autoritat de control?

Es pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, especialment quan es considera que no s’ha obtingut satisfacció en l’exercici dels drets, com per exemple mitjançant escrit adreçat a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades, c. Rosselló, 214, esc. A, 1r, 1a, 08008 – Barcelona.